Informatie voor verwijzers

Heeft u vragen over ons zorgaanbod, onze locaties, wachtlijsten en zorgtoewijzing, neem contact op met het Zorgservicebureau.

Zorgservicebureau van Zorggroep Apeldoorn e.o.

Bereikbaar                        maandag t/m vrijdag van 8.00 uur tot 16.30 uur.
E-mail                                zorgservicebureau@zgapeldoorn.nl        
Telefoonnummer            088 – 145 20 10

Crisissituatie? (binnen 24 uur)

Zoekt u vanwege een crisissituatie onmiddellijk (binnen 24 uur) een plaats? Neem dan contact op met het Crisis Coördinatiepunt Apeldoorn (CCPA) Zij zijn bereikbaar maandag t/m vrijdag van 9:00 – 17:00 uur. Telefoon 085-0737610 email contact@ccpapeldoorn.nl 

In de weekenden kunt u via vindvrijeplaatsen.verzorgdeoverdracht.nl zien welke organisaties een geschikte crisisplek beschikbaar heeft. U dient dan zelf contact op te nemen met deze organisatie.

Spoedopname? (binnen enkele dagen)

Neem contact op met het Zorgservicebureau ZGA e.o.

Wonen met zorg en behandeling (Wlz)

Zorggroep Apeldoorn biedt op verschillende kleinere en grotere locaties wonen met zorg en behandeling op basis van een Wlz-indicatie voor de doelgroepen:

  • Ouderen met dementie
  • Ouderen met lichamelijke, fysieke problematiek
  • Mensen met dementie op jonge leeftijd
  • Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH); waaronder mensen met een laag bewustzijnsstoornis
  • Mensen met beademingszorg (invasief en non-invasief)
  • Mensen met complexe dubbelzorg vraag

Heeft u een aanvraag voor een van deze doelgroepen, dan kunt u contact opnemen met het Zorgservicebureau van ZGA e.o.

Zelfstandig wonen met zorg – geclusterde VPT (Volledig Pakket Thuis) (Wlz-VPT)

Op locatie de Vier Dorpen te Beekbergen kunnen cliënten zelfstandig wonen met zorg en begeleiding volgens afspraak (scheiden wonen en zorg). Heeft u een aanvraag voor geclusterde VPT dan kan u contact opnemen met het Zorgservicebureau.

Herstellen en revalideren (Zvw-ELV / GRZ, Wlz-VV9b)

Zorggroep Apeldoorn biedt herstelzorg en revalidatiezorg op locatie Winkewijert te Apeldoorn:

•             Eerste Lijns Verblijf (ELV) Hoog complex
•             Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ)

Aanmelding verloopt via het Zorgservicebureau.

Dagbesteding / dagactiviteit / dagbehandeling / ontmoeten

Op verschillende locaties biedt ZGA e.o. dagbesteding voor thuiswonende mensen ter ondersteuning van langer thuis. Afhankelijk van de behoefte kan iemand:

•             een ontmoetingscentrum bezoeken zonder indicatie,
•             deelnemen aan dagactiviteit/dagbesteding met een indicatie Wmo/Wlz
•             of deelnemen aan dagbehandeling met een indicatie Zvw/GZSP.

Neem contact op met het Zorgservicebureau om de situatie van uw client te bespreken en de best passende oplossing te bepalen.

Respijtzorg in de vorm van logeren (indicatie Wmo, Wlz, Zvw)

Respijtzorgplaatsen ter ontlasting van de mantelzorger zijn niet altijd beschikbaar. Neem contact op met Zorgservicebureau. Zij kijken met u  of er een plaats beschikbaar is en of de vraag past bij deze beschikbare plaats.

Hospice Zorg (Zvw-ELV-VPT; Wlz)

Op locatie De Spreng in Beekbergen bieden wij palliatief terminale zorg voor mensen in de laatste levensfase. Heeft u een aanvraag voor deze hospicezorg, dan kunt u contact opnemen met het Zorgservicebureau.

Consultfunctie specialist ouderengeneeskunde (via Zvw, indicatie Zvw-GZSP of Wlz)

Voor medisch inhoudelijk overleg en andere expertise vragen kunt u een verwijzing versturen via zorgdomein of contact opnemen met onze specialist ouderengeneeskundige. Telefonisch contact op werkdagen gaat via het secretariaat Behandel- en Expertise centrum; telefoon 088 – 145 20 20. Via hen wordt u gekoppeld aan de juiste Specialist Ouderengeneeskunde.

Eerstelijns behandeling (via Zvw, indicatie Zvw-GZSP of Wlz)

Heeft u een cliënt die u graag wilt verwijzen voor eerstelijns behandeling fysiotherapie, ergotherapie, logopedie of diëtetiek (poliklinisch), dan kunt u een verwijzing sturen via zorgdomein of een email sturen naar plannerspmd@zgapeldoorn.nl
Telefonisch contact kan op werkdagen via het secretariaat van het Behandel- en expertisecentrum; telefoon 088 – 145 20 20. Via hen wordt u gekoppeld aan de juiste paramedicus.

Zorgvuldige overdracht van persoons- en gezondheidsgegevens

Om een aanvraag soepel te laten verlopen hebben wij van u een ingevuld triageformulier nodig, het visitejournaal en een actueel medicatie-overzicht. Op basis van het contact met u en deze gegevens kunnen wij bepalen waar uw cliënt het beste kan worden geplaatst. Wij gebruiken Point en Zorgdomein voor een zorgvuldige overdracht van clientgegevens conform de AVG.

Om passende zorg op het juiste moment op de juiste plek te kunnen organiseren, werkt Zorggroep Apeldoorn samen met andere zorgorganisaties in de regio samen.

Vacatures
Contact